نرم افزار جامع حسابداری مالی، خزانه داری، بازرگانی و تولیدی

انتخاب حسابداران حرفه ای

معرفی سیستم جامع حسابداری مالی، خزانه داری، بازرگانی و تولیدی(محصول سالهای 1384 تا 1394)

برخي از قابليتهاي سيستم حسابداري مالي و آناليز نقدينگي

 1. تعريف شرکتهاي متعدد و دوره هاي مالي نامحدود براي هر کدام
 2.  طبقه بندي گروه حسابها بر اساس سرفصلهاي جزئي سود و زيان و ترازنامه
 3.  تعريف حسابها در سه سطح شامل حسابهاي کل، معين، تفصيلي و دو سطح شناور گروه مراکز و ريز آنها
 4. وجود حسابهاي تعريف شده پيش فرض در سه سطح کل، معين و تفصيلي، منطبق با استانداردهاي حسابداري ايران
 5.  امکان مرتبط نمودن حسابهاي کل و زير مجموعه هاي آن به يک تا دو گروه مرکز
 6.  تعريف حسابها با نوع و ماهيت بانک، اسناد پرداختني، اسناد دريافتني، فروشها، خريدها، هزينه ها و ...
 7. تعيين ماهيت حسابها (بدهکار و بستانکار، فقط بدهکار، فقط بستانکار، هشدار بدهکار و هشدار بستانکار)جهت کنترل مانده در اسناد حسابداري
 8.  تعريف دسته چک براي حسابهاي از نوع بانک
 9. ورود و ثبت اطلاعات تکميلي مربوط به اسناد پرداختني، دريافتني و بانک، در حين ويرايش سند حسابداري
 10.  صدور اسناد حسابداري با امکان ثبت در وضعيتهاي يادداشت، موقت و قطعي و امکان مرور آنها
 11. امکان مشاهده گزارش حسابها در حين ويرايش اسناد حسابداري
 12. مرور حسابها در سطوح مختلف و مراکز وابسته به آنها و نيز مشاهده گردش آنها در اسناد حسابداري
 13. مرور مراکز و ريز آنها و نيز مشاهده گردش آنها در اسناد حسابداري
 14. تهيه گزارش از  دفاتر روزنامه، کل، معين ،تفصيلي، مراکز و ريز مراکز در محدوده زماني معين، شماره اسناد، نوع مبلغ و ماهيت اسناد
 15.  تهيه گزارش از دفاتر ترکيبي حسابهاي کل، معين و تفصيلي با مراکز يا ريز آنها در محدوده زماني معين، شماره اسناد، نوع مبلغ و ماهيت اسناد
 16.  تهيه گزارش خلاصه از دفاتر روزنامه و  کل بر اساس شماره سند يا تاريخ روزانه
 17.  تهيه ترازهاي آزمايشي در سطح کل، معين، تفصيلي، مراکز و ريز مراکز در محدوده زماني معين، شماره اسناد، نوع مبلغ و ماهيت اسناد بصورت دو ،چهار يا شش ستوني
 18.  تهيه ترازهاي آزمايشي ترکيبي در سطوح مختلف حسابها با  مراکز يا ريز مراکز و بالعکس؛ در محدوده زماني معين، شماره اسناد، نوع مبلغ و ماهيت اسناد بصورت دو ،چهار يا شش ستوني
 19. مشاهده درختواره يا کدينگ حسابها در سطوح کل، معين و تفصيلي
 20.  تهيه صورت سود و زيان و ترازنامه طبقه بندي شده منطبق با استانداردهاي حسابداري ايران
 21. تهيه انواع گزارشهاي خزانه داري اعم از چکهاي صادر شده يا دريافت شده با امکان تحليل سرجمع آنها
 22.  تهيه گزارشهاي مختلف خزانه داري و آناليز نقدينگي از حسابهاي بانکي، اسناد پرداختني و اسناد دريافتني
 23. مقابله يا مشاهده اسناد پرداختني يا اسناد دريافتني سررسيد نشده
 24. اعلان سررسيد چکها هنگام اجراي برنامه
 25.  تنظيم سفارشي گزارشها

برخي از قابليتهاي سيستم بازرگاني (علاوه بر سيستم مالي و خزانه داري):

 1. تعريف انبارها و انباردارها به تعداد نامحدود
 2. تعريف واحدهاي شمارش به تعداد نامحدود و امکان تبديل ضرايب آنها به يکديگر
 3. تعريف کالاها در سه سطح گروه اصلي، گروه فرعي و ريز کالاها
 4. تعيين روش ارزشيابي موجوديها مطابق با استانداردهاي حسابداري ايران (FIFO يا ميانگين موزون) براي هر کدام از گروههاي اصلي و زير مجموعه هاي آن
 5. تعريف مشخصات يا جزئيات براي هر کالا
 6. امکان تعريف دو واحد شمارش براي هر کالا و تعيين ضرايب تبديل براي آنها
 7. تعريف عوامل افزاينده و کاهنده بصورت درصدي يا مبلغ ثابت براي هر کدام از برگه هاي ورود يا خروج و تعيين قابليت تسهيم آنها بر روي فاکتورها
 8. ثبت عمليات ورود کالاها به انبار بصورت دو واحدي (مانند بسته و عدد) در حالتهاي موجودي اول دوره، خريد، برگشت از فروش، اضافه انبار و توليد
 9. ثبت عمليات خروج کالا از انبار بصورت دو واحدي در حالتهاي فروش، برگشت از خريد، کسري انبار و مصرف
 10. ثبت نقل و انتقالات بين انباري و درج آن در فرم ورود و خروج کالا به طور اتوماتيک و محاسبه قيمت تمام شده آنها به روشهاي مورد نظر در فرمهاي مربوطه
 11. ثبت عمليات ورود، خروج يا بين انباري با وضعيتهاي موقت و قطعي
 12. امکان قطعي نمودن برگه هاي ورود يا خروج کالا بصورت منفرد يا گروهي
 13. امکان درج عمليات ورود، خروج يا بين انباري ما بين اسناد ديگر
 14. ثبت عوامل افزاينده و کاهنده روي برگه هاي ورودي يا خروجي و امکان تسهيم عوامل مؤثر روي فاکتور بصورت اتوماتيک
 15. ثبت عمليات ورود و خروج کالا در اسناد حسابداري به تاريخ دلخواه بصورت اتوماتيک
 16. امکان ثبت تاريخ و مبلغ قابل پيگيري براي هر کدام از برگه هاي ورود يا خروج کالا
 17. تعيين تاريخ انقضاء براي هر محموله از کالاهاي خريداري شده در فاکتور خريد و امکان درج تاريخهاي مذکور در فاکتورهاي خروج يا مصرف کالا
 18. امکان ثبت عمليات ورود و خروج با کپي از فاکتورهاي مشابه
 19. مرور برگه هاي ورود يا خروج کالاها با امکان اصلاح آنها
 20. اعمال تنظيمات مربوط به هشدار تاريخ انقضاء کالاها در زمان اجراي برنامه

گزارشهای بازرگانی

 1. نمايش و چاپ فاکتورها به صورت تک واحدي يا دو واحدي با امکان نمايش آرم شرکت ، مشخصات خريدار، فروشنده و توضيحات زيل فاکتور
 2. تهيه کليه گزارشهاي مورد نظر با تعيين محدوده (فيلترهاي) دلخواه از قبيل محدوده کالاها، نوع عمليات، شماره سريال، انبارها، وضعيت فاکتور، تاريخ برگه ها، تاريخ پيگيري و ...
 3. تهيه گزارشهاي خلاصه يا با جزئيات کامل بر اساس کالا يا طرف حسابها از عمليات ورود و خروج
 4. تهيه گزارشهاي خلاصه يا با جزئيات (کاردکس) از موجوديهاي کالا
 5. تهيه گزارشهاي متنوع از ورود، خروج و موجوديها بر اساس تاريخ انقضاء کالاها
 6. تهيه گزارشهاي کمبود يا  مازاد کالاها و اقلام قابل سفارش جهت اعمال کنترلهاي مديريتي بر روي موجوديها
 7. تهيه گزارش سود و زيان از کالا يا فاکتورهاي مورد نظر
 8. تهيه نمودار درختي کالاها در سه سطح کالا

قابليتهاي سيستم توليدي(علاوه بر سيستم مالي بازرگاني)

 1. تعيين ضريب توليد براي محصولات در هنگام تعريف کالاهاي توليدي
 2. ثبت تعداد توليد و مصرف مواد براي محصولات
 3. محاسبه قيمت تمام شده مواد مصرفي براي توليد محصولات
 4. تسهيم هزينه ها با ماهيتهاي تبديل، عملياتي، ساير هزينه ها و ... به روشهاي زير:
  • به نسبت ضرايب توليد
  • به نسبت تعداد توليد
  • به نسبت تعداد توليد ضريب دار
  • به نسبت مواد مصرفي محصولات
 5. جدول قيمت تمام شده محصولات به تفکيک هزينه هاي توليدي
 6. نرخ گذاري توليدات به قيمت تمام شده در دوره هاي زماني معينانتخاب محصول
انتخاب محصول جهت به کار گیری شغل مورد نظر یا سفارش محصول مورد نظر خود

تماس با ما
تماس از طریق ایمیل یا شماره تلفن جهت اطلاع و توضیح کامل در مورد بسته

دانلود محصول
سر آخر داونلود محصول و یا تحویل آن با هزینه بسیار کم در کوتاهترین زمان ممکن